Новини от ДГ Вълшебство
 новини от ДГ Вълшебство-Родители в помощ на учителя в Детската градина

Родители в помощ на учителя в Детската градинаОбщинска програма „Родители в помощ на учителя в детската градина“За инициативни родители-доброволци в детските градиниОт години съществува практиката родителите да се допускат само до вратата на  детската градина. Няколко пъти в годината се провеждат родителски срещи и това е почти единственото взаимодействие с родителите. В някои детски градини тази практика продължава и до днес, а учителите са оставени на собственото си виждане и решение как да общуват с родителите. Но има и детски градини, в които взаимодействието между деца, учители и родители е почти ежедневие. Там родителите активно участват в живота на детската градина и дори инициират някои от мероприятията. В тези детски градини се провеждат „Дни на отворените врати“ и други съвместни дейности, подпомагащи работата на учителите.Водена от желанието да подпомогне работата на учителите в детските градини, община Бургас разработи Програма за инициативни родители-доброволци в детските градини.
 1. Цел и идея на програмата:Идеята е насочена към родители, които искат да работят в детските градини като доброволци, в помощ на учителите, без възнаграждение. Родителите-доброволци ще се включат в работата на детската градина в сутрешен или следобеден режим в зависимост от своето свободно време, желание и възможности. Програмата цели да даде възможност на активни и инициативни родители да подпомогнат учителите в част от образователния процес на децата и така да стимулира повече родители да се включат в образователно-възпитателния процес и в живота на детската градина.
 1. Кой може да кандидатства по програмата:Всеки родител на дете от детска градина на територията на община Бургас, който има желание и възможност да отдели от времето си, може да се включи в инициативата.
 1. Какви са задълженията на родителите-доброволци в детската градина:
Задължения при сутрешен режим: 
 1. Родителят-доброволец помага на учителите по време на сутрешния прием, а именно, когато тече сутрешен прием, родителят ще се занимава и ще обгрижва вече приетите деца в групата, за да даде възможност на учителя да осъществи пряк контакт с всеки родител, който сутрин води детето си на детска градина.


 2. Родителят-доброволец оказва помощ по време на провеждане на утринна гимнастика, тоалет и сутрешна закуска. Родителят-доброволец помага на децата от I-ва възрастова група, които се затрудняват да се хранят сами.


 3. По време на подготовката на учебните занятия родителят-доброволец помага на учителя при подготвяне на учебните помагала и пособия и при организиране на групата за занимания. В моментите на изпълнение на поставени от учителя индивидуални задачи, родителят-доброволец подпомага децата при изпълнение на задачите.


 4. Родителят-доброволец съдейства при организиране на ежедневния престой на децата на открито.Задължения при следобеден режим:
 1. Родителят-доброволец помага при обслужване на децата след сън и провеждане на подвижни игри след следобедния сън.


 2. Включва се в организацията на следобедни занимания за различните възрастови групи, както и в подготовката за извеждане на децата навън. 
 1. Как се кандидатства по програмата:1. Детските градини, които желаят да се включат в Програмата, следва да заявят своето желание за участие, като за целта представят в община Бургас следните документи:
 1. Заявление за участие в програмата (по образец);


 2. Решение на Педагогически съвет на детската градина за включване в програмата;


 3. Изявено писмено съгласие на Обществения съвет на детската градина за включване в програмата;Директорите на детските градини ще обявят свободните позиции по тяхна преценка. Информацията за свободните позиции ще бъде изнесена на електронната страница на община Бургас и на видно място на информационните табла в групите.Родителите-доброволци, които желаят да се включат в програмата, следва да подготвят и представят на директора на съответната детска градина следните документи:
 1. Заявление за участие в програмата (по образец);


 2. Диплом за завършено образование;


 3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;


 4. Удостоверение от психодиспансер, че лицето не се води на учет;


 5. Здравна книжка.След подаване на съответните документи, комисия, назначена със заповед на директора на детската градина, разглежда и одобрява подадените кандидатури на родителите-доброволци, които са заявили желание за участие в Програмата.Преди постъпване на работа в детската градина, родителите-доброволци ще преминат специализирано обучение.  
 1. Срок за кандидатстване:Документите за участие в Програмата следва да се изпратят в запечатан плик на адреса на детската градина.


Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio