За вас родители




Уважаеми родители,
тук може да се запознаете с полезна за вас информация.

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА ПЪРВА ГРУПА:

1. Здравно - профилактична карта от личен лекар
2. Микробиологично и паразитологично изследване - до 15 дни преди постъпване
3. Кръв и урина - до 7 дни преди постъпване
4. Медицинска бележка от личния лекар - /клинично здрав, няма контакт с остри заразни заболявания, може да посещава детска градина/ - до 3 дни преди постъпване
5. Имунизационен статус
6. Амбулаторен картон

Уважаеми родители, каним Ви да заявите желание за онлайн плащане на таксата за детска градина. За целта ще Ви бъде предоставена бланка, която да попълните на място в ДГ "Вълшебство"

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Актуализиран списък на лицензираните доставчици на услуги за подкрепа на деца и семейства
Област Бургас
1. гр. Айтос, ул. „Генерал Гурко“ №3 055/82 86 10 | ocszu@mbox.contact.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Росица Димитрова
2. гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Места“ №81 056/83 91 27 | dc_bs@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Стефка Тодорова
3. гр. Средец, ул. „Братя Миладинови“ №4 055/51 72 41 | dcdu_sredets@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Калинка Цанева
4. гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ №9 056/53 04 05 | Cop_bs@abv.bg Център за обществена подкрепа Мария Атанасова
5. гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №5 055/92 21 13 | Cop_karnobat@abv.bg Център за обществена подкрепа Даниела Милкова
6. гр. Несебър, ул. „Струма“ №14 055/44 22 95 | Cop_nesebar@abv.bg Център за обществена подкрепа Нана Скачкова
7. гр. Поморие, ул. „Марица“ №7 0882420038 | 0596/32435 Център за обществена подкрепа Григор Иванов
8. гр. Созопол, ул. „Милет“ №6 055/02 21 25 | Cop_sozopol@abv.bg Център за обществена подкрепа Светлана Чакърова
9. гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28 055/51 30 72 | 0885 458 660 Център за обществена подкрепа Желязко Айрянов
10. гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. Дрин“ №9 0879 65 66 35 | csri_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Мария Атанасова
11. гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №32 0879 65 66 30 | ksuds_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Таня Колева
12. гр. Карнобат, ул. „Гурко“ №6 055/92 25 18 | sveta_anna_karnobat@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Златина Пенева
13. гр. Черноморец, ул. „Оборище“ №15 055/04 20 34 | csri_ivanova@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Лидия Иванова

Уважаеми родители, информираме Ви, че с решение на Общински съвет гр. Бургас, взето с протокол № 36/19.12.2017г., таксата за целодневна подготвителна група, за деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, периода от 01 юни - 31 август, при ползване на преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечната такса става 100 лева.
Общинска програма „Родители в помощ на учителя в детската градина“
За инициативни родители-доброволци в детските градини
От години съществува практиката родителите да се допускат само до вратата на детската градина. Няколко пъти в годината се провеждат родителски срещи и това е почти единственото взаимодействие с родителите. В някои детски градини тази практика продължава и до днес, а учителите са оставени на собственото си виждане и решение как да общуват с родителите. Но има и детски градини, в които взаимодействието между деца, учители и родители е почти ежедневие. Там родителите активно участват в живота на детската градина и дори инициират някои от мероприятията. В тези детски градини се провеждат „Дни на отворените врати“ и други съвместни дейности, подпомагащи работата на учителите.
Водена от желанието да подпомогне работата на учителите в детските градини, община Бургас разработи Програма за инициативни родители-доброволци в детските градини.
I. Цел и идея на програмата:
Идеята е насочена към родители, които искат да работят в детските градини като доброволци, в помощ на учителите, без възнаграждение. Родителите-доброволци ще се включат в работата на детската градина в сутрешен или следобеден режим в зависимост от своето свободно време, желание и възможности. Програмата цели да даде възможност на активни и инициативни родители да подпомогнат учителите в част от образователния процес на децата и така да стимулира повече родители да се включат в образователно-възпитателния процес и в живота на детската градина.
II. Кой може да кандидатства по програмата:
Всеки родител на дете от детска градина на територията на община Бургас, който има желание и възможност да отдели от времето си, може да се включи в инициативата.
III. Какви са задълженията на родителите-доброволци в детската градина:

Задължения при сутрешен режим:

1. Родителят-доброволец помага на учителите по време на сутрешния прием, а именно, когато тече сутрешен прием, родителят ще се занимава и ще обгрижва вече приетите деца в групата, за да даде възможност на учителя да осъществи пряк контакт с всеки родител, който сутрин води детето си на детска градина.
2. Родителят-доброволец оказва помощ по време на провеждане на утринна гимнастика, тоалет и сутрешна закуска. Родителят-доброволец помага на децата от I-ва възрастова група, които се затрудняват да се хранят сами.
3. По време на подготовката на учебните занятия родителят-доброволец помага на учителя при подготвяне на учебните помагала и пособия и при организиране на групата за занимания. В моментите на изпълнение на поставени от учителя индивидуални задачи, родителят-доброволец подпомага децата при изпълнение на задачите.
4. Родителят-доброволец съдейства при организиране на ежедневния престой на децата на открито.
Задължения при следобеден режим:
1. Родителят-доброволец помага при обслужване на децата след сън и провеждане на подвижни игри след следобедния сън.
2. Включва се в организацията на следобедни занимания за различните възрастови групи, както и в подготовката за извеждане на децата навън.

IV. Как се кандидатства по програмата:
1. Детските градини, които желаят да се включат в Програмата, следва да заявят своето желание за участие, като за целта представят в община Бургас следните документи:
1. Заявление за участие в програмата (по образец);
2. Решение на Педагогически съвет на детската градина за включване в програмата;
3. Изявено писмено съгласие на Обществения съвет на детската градина за включване в програмата;
Директорите на детските градини ще обявят свободните позиции по тяхна преценка. Информацията за свободните позиции ще бъде изнесена на електронната страница на община Бургас и на видно място на информационните табла в групите.
Родителите-доброволци, които желаят да се включат в програмата, следва да подготвят и представят на директора на съответната детска градина следните документи:
1. Заявление за участие в програмата (по образец);
2. Диплом за завършено образование;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Удостоверение от психодиспансер, че лицето не се води на учет;
5. Здравна книжка.
След подаване на съответните документи, комисия, назначена със заповед на директора на детската градина, разглежда и одобрява подадените кандидатури на родителите-доброволци, които са заявили желание за участие в Програмата.
Преди постъпване на работа в детската градина, родителите-доброволци ще преминат специализирано обучение.


V. Срок за кандидатстване:
Документите за участие в Програмата следва да се изпратят в запечатан плик на адреса на детската градина.


Полезни връзки:

Правила за прием 2018/2019
Електронна система за записване в детските градини
Eлектронна система за плащане на такси за детски градини
Меню в детските градини
Община Бургас
За децата
Аз детето

Омникар Ауто ООД