Новини от ДГ Вълшебство
Правила за прием в детските заведения на Община Бургас и2023/2024 г. и Електронна система за записва


https://www.dzburgas.org/ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 1. С тези правила се определят редът и условията за прием в общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и полудневни подготвителни групи (ППГ) към училища на територията на Община Бургас. 2. Приемът на децата се извършва по електронен път. Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските СДЯ, ДГ и ППГ към училища на територията на Община Бургас се регистрират в електронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас. 3. Заявления за постъпване в общински СДЯ, ДГ и ППГ към училища се подават от 04.04.2023 г. до 21.04.2023 г. 4. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 08.05.2023 г. в сайта на електронната система за прием и на видно място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища. 5. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано, от 10.05.2023 г. до 16.05.2023 г., на място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища, където са приети. 6. Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.05.2023 г. 7. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране, в срок от 22.05.2023 г. до 30.05.2023 г., чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище. Тези родители, които не са подали заявление за прием в детско/учебно заведение, могат да го направят през този период. 8. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 06.06.2023 г., като записването на приетите деца става от 07.06.2023 г. до 13.06.2023 г. 9. Свободните места след второ класиране се обявяват на 15.06.2023 г. 10. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето класиране, в срок от 16.06.2023 г. до 21.06.2023 г., чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище. 11. Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва на 26.06.2023 г., като записването на приетите деца става от 27.06.2023 г. до 30.06.2023 г. 12. Свободните места след трето класиране се обявяват на 04.07.2023 г. 13. Записването на приетите деца след трето класиране се извършва в съответните СДЯ, ДГ или училище. 14. Критерии за класиране: Класирането при приема на деца в СДЯ, ДГ или ППГ към училища се осъществява на базата на точкова система. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в СДЯ, ДГ или училището. На място се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства. В противен случай детето няма да бъде записано в СДЯ, ДГ или училището. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране. Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес. Основни критерии: Точки: Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 2 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием (не важи за деца, кандидатстващи за детска ясла) 300 т. Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее от 1 г. или повече на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 200 т. Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 100 т. Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 1 т. Допълнения към основните критерии: 1) Деца, кандидатстващи за детска градина или подготвителна група в училище, чиито брат или сестра посещават същото детско или учебно заведение към 15.09 на идната учебна година, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/ настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки. 2) Деца, кандидатстващи за детска ясла, чиито брат или сестра посещават същото детско заведение към 15.09 на идната учебна година, се разпределят в Група 2, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки. Допълнителни критерии: Точки: 1. Дете, завършило детска ясла в избраната детска градина (важи само за деца, кандидатстващи за детска градина) 16 т. 2. Дете с трайни увреждания над 50% 14 т. 3. Дете с един или двама починали родители 12 т. 4. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца) 10 т. 5. Дете със СОП 1 т. 6. Дете-близнак 1 т. Критерии на база избор на СДЯ, ДГ или училище: 1) за първо желание – 8 точки; 2) за второ желание - 7 точки; 3) за трето желание - 6 точки. Сумата на точките от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано детско/учебно заведение. Ако след прилагане на критериите за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище/детска градина, децата се класират по реда на регистрация в електронната система. Забележка: Постъпването на децата в СДЯ, ДГ или ППГ към училища се извършва на 15.09.2023 г. Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio