За вас родители
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ - ВАЖНО!

Заявление при отсъствие по семейни причини

Заявление при отсъствие до 14 дни


Уважаеми родители,
тук може да се запознаете с полезна за вас информация.
Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2020ДО 31.05.2021г.


За първа възрастова група6.30 – 8.15 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани
от детския учител


8.15 – 8.25 Утринна гимнастика

8.30 – 9.00 Закуска
9.10 – 10.00 Педагогически ситуации

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска

10.30– 11.15
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския
учител11.30 – 12.00 Обяд

12.30 – 15.30
15.40 – 15.50 Следобеден сън
Подвижни игри

16.00 – 16.30 Подкрепителна закуска

16.45 – 18.30
Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския

За втора възрастова група

6.30 – 8.10
Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани
от детския учител
8.10 – 8.25 Утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.10 – 9.55 Педагогически ситуации

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска

10.40– 11.30
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския
Учител
11.40 – 12.30 Обяд
13.00 – 15.30 Следобеден сън
15.40 – 15.50 Подвижни игри
15.50 – 16.05 Подкрепителна закуска
16.15 – 16.35 Педагогическа ситуация

16.40 – 18.30
Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския
За трета възрастова група
6:30 – 8:10 Прием на децата, дейности по избор на децата
8:10 – 8:30 Утринна гимнастика
8:30 – 9:00 Закуска
9:00 – 9:20 Педагогическа ситуация
9:20 – 9:30 Подвижни игри
9:30 – 9:50 Педагогическа ситуация
9:50 – 10:10 Дейност по избор на децата
10:10 – 10:30 Педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 Подкрепителна закуска
10:45 – 12:00 Дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 15:00 Следобеден сън
15:00 – 15:10 Игри за раздвижване
15:10 – 15:30 Подкрепителна закуска
15:30 – 16:30 Педагогически ситуации
16:30 – 18:30 Дейности по избор на детето, дейности организирани от учителя, изпращане на децата

За четвърта възрастова група
6.30–8.15 Прием на децата,
8.15 – 8.30 Утринна гимнастика
8.30–9.00 Закуска
9.00–9.30 Педагогическа ситуация
9.30 – 9.45 Подкрепителна закуска
9.45–10.15 Педагогическа ситуация
10.15– 12.00 Дейности по избор надецата; дейности, организирани от детския учител
12.00–13.00 Обяд
13.00–15.00 Следобеден сън
15.00 – 15 . 15 Подвижни игри
15.15–15.30 Подкрепителна закуска
15.30–16.30 Педагогически ситуации
16.30–18.30 Дейностипоизборнадецата;дейности,организираниотдетскияучител,изпращаненадецатаМЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА ПЪРВА ГРУПА:

1. Здравно - профилактична карта от личен лекар
2. Микробиологично и паразитологично изследване - до 15 дни преди постъпване
3. Кръв и урина - до 7 дни преди постъпване
4. Медицинска бележка от личния лекар - /клинично здрав, няма контакт с остри заразни заболявания, може да посещава детска градина/ - до 3 дни преди постъпване
5. Имунизационен статус
6. Амбулаторен картон
Във връзка с COVID 19 контактната бележка след 10 дневно отсъствие, може да бъде заменена с декларация, с която декларирате, че детето не е в контакт в последните 14 дни.
Уважаеми родители, каним Ви да заявите желание за онлайн плащане на таксата за детска градина. За целта ще Ви бъде предоставена бланка, която да попълните на място в ДГ "Вълшебство"

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Актуализиран списък на лицензираните доставчици на услуги за подкрепа на деца и семейства
Област Бургас
1. гр. Айтос, ул. „Генерал Гурко“ №3 055/82 86 10 | ocszu@mbox.contact.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Росица Димитрова
2. гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Места“ №81 056/83 91 27 | dc_bs@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Стефка Тодорова
3. гр. Средец, ул. „Братя Миладинови“ №4 055/51 72 41 | dcdu_sredets@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Калинка Цанева
4. гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ №9 056/53 04 05 | Cop_bs@abv.bg Център за обществена подкрепа Мария Атанасова
5. гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №5 055/92 21 13 | Cop_karnobat@abv.bg Център за обществена подкрепа Даниела Милкова
6. гр. Несебър, ул. „Струма“ №14 055/44 22 95 | Cop_nesebar@abv.bg Център за обществена подкрепа Нана Скачкова
7. гр. Поморие, ул. „Марица“ №7 0882420038 | 0596/32435 Център за обществена подкрепа Григор Иванов
8. гр. Созопол, ул. „Милет“ №6 055/02 21 25 | Cop_sozopol@abv.bg Център за обществена подкрепа Светлана Чакърова
9. гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28 055/51 30 72 | 0885 458 660 Център за обществена подкрепа Желязко Айрянов
10. гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. Дрин“ №9 0879 65 66 35 | csri_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Мария Атанасова
11. гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №32 0879 65 66 30 | ksuds_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Таня Колева
12. гр. Карнобат, ул. „Гурко“ №6 055/92 25 18 | sveta_anna_karnobat@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Златина Пенева
13. гр. Черноморец, ул. „Оборище“ №15 055/04 20 34 | csri_ivanova@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Лидия Иванова

Уважаеми родители, информираме Ви, че с решение на Общински съвет гр. Бургас, взето с протокол № 36/19.12.2017г., таксата за целодневна подготвителна група, за деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, периода от 01 юни - 31 август, при ползване на преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечната такса става 100 лева.
Общинска програма „Родители в помощ на учителя в детската градина“
За инициативни родители-доброволци в детските градини
От години съществува практиката родителите да се допускат само до вратата на детската градина. Няколко пъти в годината се провеждат родителски срещи и това е почти единственото взаимодействие с родителите. В някои детски градини тази практика продължава и до днес, а учителите са оставени на собственото си виждане и решение как да общуват с родителите. Но има и детски градини, в които взаимодействието между деца, учители и родители е почти ежедневие. Там родителите активно участват в живота на детската градина и дори инициират някои от мероприятията. В тези детски градини се провеждат „Дни на отворените врати“ и други съвместни дейности, подпомагащи работата на учителите.
Водена от желанието да подпомогне работата на учителите в детските градини, община Бургас разработи Програма за инициативни родители-доброволци в детските градини.
I. Цел и идея на програмата:
Идеята е насочена към родители, които искат да работят в детските градини като доброволци, в помощ на учителите, без възнаграждение. Родителите-доброволци ще се включат в работата на детската градина в сутрешен или следобеден режим в зависимост от своето свободно време, желание и възможности. Програмата цели да даде възможност на активни и инициативни родители да подпомогнат учителите в част от образователния процес на децата и така да стимулира повече родители да се включат в образователно-възпитателния процес и в живота на детската градина.
II. Кой може да кандидатства по програмата:
Всеки родител на дете от детска градина на територията на община Бургас, който има желание и възможност да отдели от времето си, може да се включи в инициативата.
III. Какви са задълженията на родителите-доброволци в детската градина:

Задължения при сутрешен режим:

1. Родителят-доброволец помага на учителите по време на сутрешния прием, а именно, когато тече сутрешен прием, родителят ще се занимава и ще обгрижва вече приетите деца в групата, за да даде възможност на учителя да осъществи пряк контакт с всеки родител, който сутрин води детето си на детска градина.
2. Родителят-доброволец оказва помощ по време на провеждане на утринна гимнастика, тоалет и сутрешна закуска. Родителят-доброволец помага на децата от I-ва възрастова група, които се затрудняват да се хранят сами.
3. По време на подготовката на учебните занятия родителят-доброволец помага на учителя при подготвяне на учебните помагала и пособия и при организиране на групата за занимания. В моментите на изпълнение на поставени от учителя индивидуални задачи, родителят-доброволец подпомага децата при изпълнение на задачите.
4. Родителят-доброволец съдейства при организиране на ежедневния престой на децата на открито.
Задължения при следобеден режим:
1. Родителят-доброволец помага при обслужване на децата след сън и провеждане на подвижни игри след следобедния сън.
2. Включва се в организацията на следобедни занимания за различните възрастови групи, както и в подготовката за извеждане на децата навън.

IV. Как се кандидатства по програмата:
1. Детските градини, които желаят да се включат в Програмата, следва да заявят своето желание за участие, като за целта представят в община Бургас следните документи:
1. Заявление за участие в програмата (по образец);
2. Решение на Педагогически съвет на детската градина за включване в програмата;
3. Изявено писмено съгласие на Обществения съвет на детската градина за включване в програмата;
Директорите на детските градини ще обявят свободните позиции по тяхна преценка. Информацията за свободните позиции ще бъде изнесена на електронната страница на община Бургас и на видно място на информационните табла в групите.
Родителите-доброволци, които желаят да се включат в програмата, следва да подготвят и представят на директора на съответната детска градина следните документи:
1. Заявление за участие в програмата (по образец);
2. Диплом за завършено образование;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Удостоверение от психодиспансер, че лицето не се води на учет;
5. Здравна книжка.
След подаване на съответните документи, комисия, назначена със заповед на директора на детската градина, разглежда и одобрява подадените кандидатури на родителите-доброволци, които са заявили желание за участие в Програмата.
Преди постъпване на работа в детската градина, родителите-доброволци ще преминат специализирано обучение.


V. Срок за кандидатстване:
Документите за участие в Програмата следва да се изпратят в запечатан плик на адреса на детската градина.


На 05.11.2019г. е обнародвана в ДВ, брой 87 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2011г., за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения на Министерството на здравеопазването. В наредбата в алинея 16, чл.18, ал.1 изрично се забранява консумирането на храни съдържащи свободни захари, които се намират в тортите, сладкишите и другите сладкарски изделия, които не се приготвят в детската градина, а се вкарват от родителите по рождени дни на децата. Необходимо е да се съобразите и спазвате изрично Наредба №6.
Уважаеми родители,
На 07.05.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в детските градини деца.
От 11 до 18.05.2020 г. родителите на приетите деца, трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответната детска градина.
За тази цел Ви информираме, че е направена следната организация:
На 7 и 08.05.2020 г. всички родители на приетите на първо класиране деца ще получат на електронната поща бланка-декларация за записване в детска градина.
От 11 до 18.05.2020 г. всички родители трябва да заявят желание за записване в детска градина "Вълшебство" на следните телефони: 0884186541 и 056530133
По телефона съобщават личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/.
Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на детската градина попълнената бланка - декларация за записване /сканирана и подписана от него/, както и сканирани всички документи доказващи преференции в регистрационния талон.
Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място трябва да представят в детската градина всички оригинални документи: бланка-декларация и акт за раждане на детето, както и всички документи доказващи съответните преференции.


Полезни връзки:

Правила за прием 2022/2023
Безплатни пунктове за антигенни тестове за Ковид 19 в Бургас
Правила за прием за учебната 2021/2022
Наредба за определяне на местните данъци и такси на Община Бургас
Прием 2020/2021
Правила за прием 2018/2019
Електронна система за записване в детските градини
Меню в детските градини
Община Бургас
За децата
Аз детето

Омникар Ауто ООД